KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG TH DÂN HOÀ NĂM HỌC 2022-2023

Thứ năm - 11/08/2022 09:52
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HÒA

 
 

Số:  77 /KHTS-THDH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Dân Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023


Căn cứ các văn bản của Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ; Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND Thành phố  Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp1, lớp 6 năm học 2022 - 2023; CV số 942/ SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;
Thực hiện kế hoạch số 481 /KH-GDĐT ngày 09/5/2022 của Phòng GD&ĐTThanh Oai V/v tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023  trên địa bàn huyện Thanh Oai.
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường, số liệu điều tra trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã Dân Hòa.
Trường Tiểu học Dân Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn xã Dân Hòa, cụ thể như sau:

A.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; tăng số học sinh học 2 buổi/ ngày;
4. Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định tuyển sinh.
  5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

B. NỘI DUNG

1. Địa bàn tuyển sinh: Theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định cho nhà trường.
2. Độ tuổi dự tuyển:
Tuổi của trẻ vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016), Trẻ em bị khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. (Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1).
3. Phương thức tuyển sinh:
Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (Theo mẫu); đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .
- Bản phôtô sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu). Giấy giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4. Thời gian tuyển sinh:
4.1. Cấp mã số học sinh: Trường Tiểu học  hoàn thành việc cấp mã số cho học sinh (kèm theo mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 27/5/2022.
Mỗi học sinh được cấp một mã số độc lập; Học sinh có trách nhiệm bảo mật mã số tuyển sinh, mật khẩu của mình. Nhà trường không được tiết lộ mã số, mật khẩu của học sinh cho bất kì ai khác ngoài chính học sinh và phụ huynh của học sinh đó.
4.2. Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến):
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 03/7/2022, tuyển học sinh đúng tuyến được phân chia theo địa bàn tuyển sinh.
- Đợt 2: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp)
Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022,
* Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: cha/mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022.
- Sau ngày 18/7/2022, nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, báo cáo và lập tờ trình về phòng GD&ĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường. phòng Giáo dục cho phép trường được bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022.
Nhà trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2022.
6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Hội đồng tuyển sinh nhà trường triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid - 19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể) đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:
- Số lớp: 4.
- Số học sinh: 148.
- Bình quân số học sinh/lớp: 37.
- Từ lớp 1A1 - 1A4: Thôn Thế Hiển, Tiên Văn, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Trung Hòa, Phố vác, Tiên Lữ, Phú Thọ, An Khoái, Vũ Lăng.
II. HỒ SƠ TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG:
1. Hồ sơ gồm:
- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  
- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
- Kế hoạch tuyển sinh của trường .
- Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh.
- Biên bản xét tuyển.
- Danh sách học sinh  dự tuyển và được tuyển được xuất từ phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
- Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh.
- Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có).            
2. Số lượng:
Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo theo cấp học).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm :
1. Phân công trách nhiệm ban chỉ đạo:
1.1. Chủ động tham mưu với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường, báo cáo Phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
1.2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh và các quy định về tạm trú của ĐT3, độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện công khai đối với các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
1.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến vào trường lớp 1.
1.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
1.5. Thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên (CT Công đoàn, TPT, Bí thư Đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn và 1 số GV có năng lực).( gửi danh sách giới thiệu Hội đồng tuyển sinh theo mẫu về Phòng GDĐT qua địa chỉ thư điện tử của tổ chuyên môn). Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại PGDĐT. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh , đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
1.6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định, đảm bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lí, những khó khăn của học sinh, CMHS về mã số học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
1.7. Tổ chức tuyển sinh:
a. Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong Giấy khai sinh. Sổ hộ khẩu ( hoặc Sổ tạm trú. Giấy xác nhận thông tin về cư trú). Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ tạm trú. Giấy xác nhận thông tin về cư trú) và hồ sơ tuyển sinh”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên. và hồ sơ tuyển sinh
b. Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với trường đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
d. Nhà trường chủ động phối hợp với trung tâm y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của thành phố, UBND huyện. ( trong trường hợp vẫn còn ảnh hưởng dịch Covid-19).
1.8. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
1.9. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến  báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐT.
2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
2.1. Chủ tịch hội đồng: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm phụ trách chỉ đạo chung nắm bắt số lư­ợng và điều động trẻ vào lớp 1 cho đảm bảo bình quân chung số l­ượng học sinh/lớp.
2.2. Phó Chủ tịch hội đồng: Đ/c Nguyễn Thị Trung  có trách nhiệm tr­ực tiếp chỉ đạo tuyển sinh.
2.3. Các ủy viên là: Đ/c Tạ Thị San, Phan Thị Vân, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thùy Dung tr­ực tiếp tuyển sinh và nhận hồ sơ tuyển sinh.
2.4. Nhân viên phục vụ: Đ/c Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Tân,  Lê Anh Nhất.
2.5. Thư ký: Phạm Thị Tình tổng hợp báo cáo số lư­ợng hàng ngày với chủ tịch hội đồng để  chủ tịch hội đồng kịp thời  nắm bắt số lượng.
III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Trước ngày 15/4/2022:  Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.
- Chậm nhất ngày 26/4/2022: Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi ttuyển sinh.
  • Trước ngày 10/5/2022:
+ Nộp kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 về phòng GD&ĐT.
- Trước ngày 27/5: Hoàn thành việc cấp mã ( kèm theo mật khẩu) cho cha mẹ học sinh.
- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 03/7/2022: Tuyển sinh trực tuyến theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện.             
- Từ ngày 13/7/2022 đến 18/7/2022: tuyển sinh trực tiếp theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện.             
- Ngày 19/7/2022: Nộp báo cáo về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp Tiểu học) và triển khai tuyển sinh bổ sung (nếu có).
- Từ ngày 21/7/2022 đến 22/7/2022: Tuyển sinh trực tiếp (đợt bổ sung – nếu có).
- Ngày 23/7/2022: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, trên địa bàn xã Dân Hòa năm học 2022 - 2023. Nhà trường yêu cầu Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, cần báo cáo ngay với với Hiệu trưởng để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
                                                                       

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để báo cáo);
- UBND xã ( để phối hợp);
- Các bộ phận HDTS ( để t/h);
- Lưu: VT, (Tân 3 bản).
 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Thắm
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC
 
 
 
 
 
 
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây